1. Úvodné ustanovenia

​​1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok spoločností: Sunset Events, s.r.o. so sídlom Sklenárova 34, 821 09  Bratislava, IČO: 47 088 753, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88331/B; Dance Events, s.r.o. IČO: 47 834 757; Tirador, s.r.o., IČO: 46 757 961 je úprava práv a povinností spoločností a zákazníka/objednávateľa pri rezervácii/registrácií/zakúpení účasti na udalostiach organizovaných alebo sprostredkovaných spoločnosťami Sunset Events, s.r.o., Dance Events, s.r.o., Tirador, s.r.o., ako aj ďalších podmienok v súvislosti s poskytovaním ponúkaných služieb.

1.2. Cieľom spoločnosti je organizovanie, sprostredkovanie a ponuka spoločenských, vzdelávacích a kultúrnych udalostí a pohybových aktivít, ako aj vytvorenie podmienok umožňujúcich získanie práv a možností účastí na takýchto udalostiach. 


2. Definícia pojmov

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:

2.1.  Spoločnosť, organizátor alebo usporiadateľ spoločnosti Sunset Events, s.r.o. so sídlom Sklenárova 34, 821 09  Bratislava, IČO: 47 088 753, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88331/B poskytujúca služby v oblasti organizovania, usporiadania a zabezpečovania kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ako aj mimoškolskej vzdelávacej činnosti a/alebo partnerské spoločnosti Dance Events, s.r.o., Tirador, s.r.o. a iné partnerské spoločnosti organizujúce udalosti alebo podujatia v spolupráci so spoločnosťou Sunset Events, s.r.o.

2.2. Zákazník, účastník akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o služby poskytované spoločnosťou; osobne, objednávkou alebo registráciou prostredníctvom internetových portálov prevádzkovaných spoločnosťou alebo jej partnermi.

2.3. Udalosť alebo podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert, tanečná lekcia, párty, tančiareň, festival, cvičenie alebo spoločenská akcia kultúrneho, športového alebo vzdelávacieho charakteru, ktoré organizuje alebo usporadúva organizátor. Jednotlivé podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času. Udalosťou/podujatím sa rozumie aj skupina príbuzných udalostí/podujatí.

2.4. Vstup je forma umožnenia účasti na udalosti. Rozlišujú sa nasledovné formy vstupu: voľný vstup (vstup na udalosť zdarma) a spoplatnený vstup (vstupné, jednorázový vstup, permanentka, párty pass, full pass, day pass, atď.)

2.5. Účasť je návšteva/zúčastnenie sa zákazníka udalosti, v časovom rozsahu ako plná, tak aj čiastočná.

2.6. Oprávnená účasť je účasť, ktorej predchádzalo uzatvorenie zmluvného vzťahu a dohody medzi zákazníkom a organizátorom alebo účasť na nespoplatňovanej udalosti v zmysle charakteru udalosti.

2.7. Neoprávnená účasť je účasť na podujatí so spoplatneným vstupom - bez predošlého zakúpenia takéhoto vstupu zákazníkom alebo bez súhlasu organizátora alebo účasť na udalosti bez súhlasu usporiadateľa.

2.8. Typ udalosti je kategória udalosti, určujúca jej charakter čo do trvania/zamerania (workshop, cvičenie, lekcia, uzavretý kurz, otvorený kurz, tančiareň, tanečný večer, praktiká, párty, koncert, festival, atď.)

2.9. Tanečný kurz je skupina tanečných lekcií.

2.10. Uzavretý / súvislý / ucelený tanečný kurz je konkrétny tanečný kurz s konkrétnym zameraním, ktorý si zákazníci kupujú ako celok. Týka sa spravidla začiatočníckych a menej náročných tanečných úrovní v skupine viacerých tanečných úrovní.

2.11. Otvorený / zdokonaľovací tanečný kurz je druh zdokonaľovacích a rozširujúcich tanečných kurzov, kde sú zákazníkom umožnené aj jednorazové a príležitostné vstupy. Týka sa spravidla pokročilejších tanečných úrovní a skupiny viacerých tanečných úrovní.

2.12. Jednorazový vstup oprávňuje zákazníka k jeho jednorazovej účasti na predmetnej udalosti.

2.13. Permanentka je forma vlastníctva práv opakovaného vstupu na konkrétne udalosti alebo na konkrétne typy/kategórie udalostí v čase trvania platnosti permanentky. Predstavuje zároveň formu zľavy pre pravidelných zákazníkov a spôsob zjednodušeného preukazovania sa pri pravidelných účastiach.

2.14. Registrácia je prejav vôle zákazníka - záujem o účasť na konkrétnej udalosti alebo skupine udalostí v zmysle ich popisu a zamerania; elektronickou formou, písomne alebo osobne.

2.15. Rezervácia je prejav vôle zákazníka - záujem o rezerváciu miesta (účasť alebo sedenie) na konkrétnej udalosti, spravidla tanečného/spoločenského charakteru alebo charakteru voľnej zábavy. Neoprávňuje zároveň k vstupu, ak to vyslovene charakter udalosti neumožňuje.

2.16. Event Imperium je online systém (aplikácia funkčná na www.eventimperium.com), ktorý umožňuje:

 • organizátorovi: plánovať, vytvárať, detailne upravovať udalosti a tie zverejňovať na rôznych webových lokalitách / doménach / adresách. EI umožňuje zverejňovať aj udalosti čerpané zo spárovaných kalendárov (Google, Facebook a pod.)
 • zákazníkom: vyhľadávať udalosti, informovať sa o detailoch udalostí, registrovať sa / rezervovať si / zakúpiť si / získať oprávnenie účasti na dostupné udalosti.

2.17. Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.18. Zákon o elektronickom obchode: zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

2.19. Zákon o ochrane osobných údajov: zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2.20. Storno úhrady: vrátenie zostatku z vopred uhradenej sumy za produkt/službu

2.21. Storno poplatok: poplatok, resp. percentuálna sadzba odrátavaná zo zostatku z vopred uhradenej sumy za produkt/službu pri storne zo strany zákazníka


3. Registrácia

3.1. Registrácia na udalosť je možná elektronicky, písomne, telefonicky, osobne, na základe konkrétneho podnetu, ktorý zákazník doručí organizátorovi. Momentom potvrdenia registrácie dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služieb medzi organizátorom a zákazníkom.

3.2. Registrácia vopred na udalosť je taká registrácia, ktorá bola prijatá a potvrdená pred 12:00 hod v dni, v ktorom sa udalosť začína, ak nie je pre konkrétnu udalosť stanovené inak.

3.3. Ponuka udalostí uverejnená na internetových stránkach alebo formou iných propagačných kanálov nie je záväzným návrhom na uzatvorenie zmluvy; tým je až riadne zrealizovaná registrácia.

3.4. Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok organizátora zaistiť zákazníkovi účasť na realizovanej udalosti podľa popisu a záväzok zákazníka uhradiť poplatok za účasť a čerpanie súvisiacich služieb.

3.5. Registráciou zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a podrobne zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

3.6. Registráciou ďalej zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými predpismi miesta konania udalosti a že je mu dostatočne známy jeho zdravotný stav, pričom tento zdravotný stav mu ani ostatným účastníkom nebráni vo využívaní služieb organizátora.

3.7. Ak sú objednávané/registrované udalosti/služby v prospech tretej osoby, táto osoba (účastník) je viazaná zmluvou o poskytovaní služieb a všeobecnými podmienkami účasti na udalostiach a to hneď ako s objednávkou/registráciou prejaví súhlas.


4. Všeobecné pravidlá konania udalostí

4.1. Rozsah a charakter jednotlivých udalostí, vrátane ich cien je daný aktuálnou ponukou a cenníkom organizátora, platným v čase registrácie alebo objednania služby.

4.2. Termíny a časy jednotlivých udalostí sa riadia rozvrhom určeným pred začiatkom udalostí a následne aktualizovaným. Aktuálne informácie sú aktualizované hlavne na stránke www.labomba.club, www.eventimperium.com a na príbuzných stránkach a sú zároveň zverejňované a v reálnom čase aktualizované v priestoroch miesta konania. Účastník je vo vlastnom záujme povinný tieto informácie priebežne sledovať a s prípadnými zmenami sa včas oboznámiť.

4.3. Organizátor rozlišuje v oblasti pravidelných pohybových a vzdelávacích aktivít nasledovné kategórie udalostí:

 • cvičenie, technika tanca, styling
 • fit&dance aktivity
 • tanečná lekcia
 • tanečný kurz
 • otvorený kurz/lekcia
 • praktiká
 • ich kombinácie a obdoby, podľa aktuálneho rozvrhu

4.4. Organizátor rozlišuje v oblasti nepravidelných pohybových a vzdelávacích aktivít nasledovné kategórie udalostí:

 • workshop
 • workshopy
 • festival
 • ukážkový minikurz
 • ich kombinácie a obdoby, podľa aktuálneho rozvrhu

4.5. Organizátor rozlišuje v oblasti verejných kultúrnych a zábavných podujatí nasledovné kategórie udalostí:

 • tančiareň
 • tanečný večer, milonga
 • párty, diskotéka zábava
 • koncert
 • vystúpenie
 • festival
 • ich kombinácie a obdoby, podľa aktuálneho rozvrhu

5. Cvičenia, techniky, stylingy (ďalej ako "cvičenia")

5.1. Cvičenia a stylingy je skupina pohybových a vzdelávacích udalostí - cvičení/lekcií - zahŕňajúca aktivity ako:

 • Zumba, Latin dance, bokwa
 • Latino Step Aerobic, Aerobic
 • Ladies` styling (salsa, kizomba, bachata a pod.)
 • Men` styling (salsa, kizomba, bachata a pod.)
 • Reggaeton, Kuduro & Afro-house, Salsation a pod.
 • ich kombinácie a iné podobné, podľa aktuálneho rozvrhu

5.2. Účasť na lekciách je možná formou zakúpenia jednorázového vstupu alebo využitím klubovej karty.

5.3. Vstupy je možné zakúpiť pred začatím cvičenia/lekcie na mieste konania.


6. Uzavretý / súvislý / ucelený kurz

6.1. Kurzy označené týmto prívlastkom sú kurzy začiatočníckych úrovní, spravidla prvá až tretia úroveň (v závislosti od žánru). Predpokladá sa uzavretosť a nemennosť skupín zákazníkov pre dosiahnutie efektívnejšieho procesu výučby a komfortu zákazníkov.

6.2. Podmienkou účasti na uzavretých kurzoch je zakúpenie celého kurzu - permanentky na uzavretý kurz. Zakúpením takejto permanentky je zákazník oprávnený zúčastniť sa všetkých lekcií daného kurzu. Permanentka je neprenosná a má špecifikovanú platnosť.

6.3. Účasť na uzavretých kurzoch nie je možná formou jednorazových / príležitostných vstupov. Výnimku tvoria špecifické prípady, dohodnuté so zástupcom organizátora. Príkladom takéhoto špecifického prípadu je "jednorazový vstup na prvú lekciu prvej úrovne", kde môže zákazník požiadať o jednorazový vstup (v cene jednorazového vstupu otvorených kurzov) a po absolvovaní prvej lekcie o možnosť doplatku do výšky ceny permanentky, pre prípad, že by sa rozhodol zakúpiť si celý kurz - permanentku. Túto možnosť môže zákazník využiť v prípadoch, keď si nie je istý, či mu bude daný žáner/kurz vyhovovať.

6.4. Nevyužité vstupy nie je možné použiť v pokračujúcich kurzoch alebo v tých istých, opakujúcich sa kurzoch.

6.5. Platnosť permanentky je po dobu trvania tanečného kurzu.

6.6. V prípade neúčastí zákazníka na udalostiach a po uplynutí platnosti nevyužitých vstupov/permanentky organizátor neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradu za nevyužité vstupy.


7. Otvorený / zdokonaľovací kurz / lekcia

7.1. Kurzy označené týmto prívlastkom sú kurzy pokročilejšie, so zvýšenou tanečnou náročnosťou, nasledujúce po začiatočníckych úrovniach; alebo jednorazové nepravidelné lekcie.

7.2. Účasť na otvorených kurzoch/lekciách je možná formou:

 • zakúpenie jednorazového vstupu na konkrétnu lekciu
 • použitie permanetky na tanečný kurz (konkrétny)
 • použitie klubovej karty

7.3. Vstupy a klubové karty je možné zakúpiť pred začatím lekcie na mieste konania alebo online.


8. Cena a platobné podmienky

8.1. Cena udalosti je daná cenníkom Organizátora platným v dobe objednania/registrácie, pokiaľ nie je dohodnutá cena odlišná. Konkrétna cena udalosti je vždy uvedená na platobnom doklade účastníka, zaslanom, dostupnom online alebo osobne prevzatom účastníkom. Cena udalostí obsahuje DPH.

8.2. Cena udalosti je splatná:

 • najneskôr do termínu začatia predmetnej udalosti
 • do termínu trvania akciovej cenovej ponuky (predpredaj, zvýhodnené ceny a podobne)

8.3. Cena môže byť uhradená nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne (hotovosťou / kreditnou kartou)
 • prostredníctvom platobnej brány PayPal a kreditnou kartou online
 • prevodom na bankový účet
 • klubovou kartou (netýka sa zakupovania celých kurzov)
 • darčekovou poukážkou
 • kombináciou vyššie uvedených možností

Aktuálne informácie o možnostiach platby sú dostupné na tomto odkaze: https://eventimperium.com/sk/payments 


8. Permanentka

8.1. Permanentka je forma vlastníctva práv opakovaného vstupu na konkrétne udalosti alebo na konkrétne typy/kategórie udalostí v čase trvania platnosti permanentky. Predstavuje zároveň formu zľavy pre pravidelných zákazníkov a spôsob zjednodušeného preukazovania sa pri pravidelných účastiach. Permanentka je neprenosná.


9. Storno

9.1. Storno účasti na udalosti je možné.

9.2. O storno účasti na udalosti je vhodné požiadať písomne alebo telefonicky, ak si zákazník neuplatňuje nárok na vrátenie vopred uhradenej sumy. Ak si zákazník nárokuje na vrátenie zostatku z vopred uhradenej sumy, potrebné je o storno požiadať písomne (e-mailom alebo poštou).

9.3. Vrátenie zostatku z vopred uhradenej sumy ("storno úhrady") je možné nasledovne:

 • navýšením kreditu člena klubu, ak je zákazník držiteľom platnej klubovej karty
 • prenesením práv účasti na inú, budúcu, udalosť rovnakého typu. Tento postup je možný iba 1x po sebe.
  (príklad: zámena zakúpeného kurzu Salsy na iný budúci termín toho istého kurzu)
 • zaslaním peňažných prostriedkov bankovým prevodom
 • hotovosťou (ak bola vopred uhradená suma zrealizovaná hotovosťou)

9.4. Predmetná zostatková suma sa kalkuluje ako rozdiel medzi (A) sumou uhradenou zákazníkom a (B) čerpanej hodnoty a (C) storno poplatku, percentuálne kalkulovaného z výsledku A-B. Pri parciálnom čerpaní služieb zakúpených ako balík viacerých udalostí so zľavou je zostatková suma znížená o zľavu, ktorá vyplynula zo zakúpenia viacerých udalostí v balíku.

9.5. Suma uradená zákazníkom (A) je suma, ktorú zákazník doručil organizátorovi ako predplatbu súvisiacu s registráciou/rezerváciou účasti na udalosti.

9.6. Čerpaná hodnota (B) je suma, ktorú zákazník vyčerpal alebo alikvotne vyčerpal.

9.7. Storno poplatok (C) - ak sa žiadosť o storno doručila organizátorovi najneskôr 3 dni pred začatím udalosti:

 • 0% ak sa storno realizuje navýšením kreditu člena klubu
 • 20% ak sa storno realizuje zaslaním peňažných prostriedkov bankovým prevodom alebo hotovosťou
 • 0% ak sa storno realizuje akoukoľvek formou, pri zdokladovaní dôvodu storna ochorením
 • 0% ak sa storno realizuje zo strany organizátora

9.8. Storno poplatok (C) - ak sa žiadosť o storno nedoručila organizátorovi skôr ako 3 dni pred začatím udalosti:

 • 20% ak sa storno realizuje navýšením kreditu člena klubu
 • 50% ak sa storno realizuje zaslaním peňažných prostriedkov bankovým prevodom alebo hotovosťou
 • 0% ak sa storno realizuje akoukoľvek formou, pri zdokladovaní dôvodu storna ochorením
 • 0% ak sa storno realizuje zo strany organizátora

9.9. K žiadosti o storno je potrebné poskytnúť potrebné informácie a podklady - podľa danej situácie:

 • názov a termín predmetnej udalosti
 • meno, priezvisko a kontakt (e-mailová adresa a telefón) žiadateľa

pričom, ak si žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie zostatkovej sumy, tak aj:

 • platné a oficiálne potvrdenie od lekára, ak je uvádzaným dôvodom ochorenie
 • číslo klubovej karty, ak je zákazník držiteľom klubovej karty
 • číslo bankového účtu, ak zákazník nie je držiteľom klubovej karty
 • nevyužité lístky/kupóny/permanentky, ak ich zákazník už obdržal, bez ohľadu na termín ich využitia (teda aj po uskutočnení udalosti)
 • pre fyzické doplnenie podkladov je potrebné použiť poštovú adresu: Sunset Events, s.r.o., Sklenárova 34, 821 09  Bratislava

9.10. Vrátenie zostatkovej sumy nie je možné skôr, ako zákazník vráti už obdržané ceniny/permanentky/kupóny ktoré ho k vstupu na udalosti oprávňujú (bez ohľadu na termín konania udalosti).

9.11. Organizátor je povinný vrátiť zostatkovú sumu po riadnom zdokladovaní vyššie uvedených informácií a podkladov, a to najneskôr do 30 dní.

9.12. Organizátor si vyhradzuje právo na organizačné zmeny v udalostiach: zmena sály, termínu, rozdelenie skupín účastníkov (napr. pri vyššej účasti), výmena lektora, DJ-a, a pod. bez potreby predchádzajúceho informovania zákazníkov.

9.13. Organizátor je povinný informovať zákazníkov v prípade zrušenia udalosti alebo v prípade zmeny termínu udalosti alebo v prípade zmeny adresy konania udalosti.


10. Členstvo a klubová karta

10.1. Klubová karta je forma zjednodušenia účastí a úhrad zákazníkov vo vybraných častiach/časoch/udalostiach.

10.2. O klubovú kartu môže požiadať ktokoľvek, jej zakúpenie je možné vo vybraných prevádzkach a časoch. 

10.3. Klubová karta nemá obmedzenú platnosť a cenovo zvýhodňuje držiteľov klubovej karty.

10.4. Klubová karta nie je priamym nosičom peňažných prostriedkov. Slúži ako identifikátor člena klubu pri čerpaní služieb.


11. Sťažnosti a podnety

11.1. Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť organizátorovi e-mailom na adresu info@eventimperium.com. Po prehodnotení sťažnosti a podnetu spoločnosť oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu. Pre odoslanie sťažnosti alebo podnetu je možné využiť aj formulár na stránkach organizátora, špeciálne určený pre tento účel.


12. Ochrana osobných údajov

12.1. Organizátor, v súlade s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje zákazníkov predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia; a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov zákazníka a organizátora v súvislosti s kúpou vstupov na konkrétne udalosti, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje získané organizátorom budú sprístupnené na vyššie uvedený účel.

12.2. Registráciou/zakúpením vstupu udeľuje zákazník v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov organizátorovi a/alebo príslušnému usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva zákazníka - majiteľa vstupu - podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

12.3. Organizátor, sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

12.4. Organizátor sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

12.5. Registráciou/zakúpením vstupu a tiež preukázaním sa pri vstupe na udalosť vyjadruje zákazník a majiteľ vstupu súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.


13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto všeobecné podmienky sú platné od 1. apríla 2014. Tieto všeobecné podmienky sú priebežne upravované o aktuálne princípy fungovania organizátora. Posledná úprava: 28.09.2017.

13.2. Spoločnosť je oprávnená tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom dátum poslednej aktualizácie je spoločnosť povinná uvádzať. Aktualizované znenie je účinné o uvedeného dátumu. Pre zákazníkov sú záväzné všeobecné obchodné podmienky účinné v deň registrácie alebo vzniku zmluvy o poskytovaní služieb týkajúcich sa konkrétnych udalostí. Pokiaľ dôjde ku zmene týchto všeobecných obchodných podmienok po registrácii alebo po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, nebude mať táto zmena vplyv na práva a povinnosti strán, avšak účastník bude mať možnosť pristúpiť k novým všeobecným obchodným podmienkam. Účelom zmien a úprav všeobecných podmienok je zvýšenie kvality komunikácie a transparentnosti vo vzťahoch medzi organizátorom a zákazníkom. 

13.4. V prípade, že by sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stalo neplatným alebo neúčinným, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá a platnosť a účinnosť všeobecných obchodných ako celku naďalej trvá s výnimkou neplatných článkov. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia týchto všeobecných podmienok organizátor nahradí takými platnými alebo účinnými ustanoveniami, ktoré čo najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatných alebo neúčinných ustanovení.